DERNEK TÜZÜĞÜ

MADDE 1.
Derneğin adı "Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği"dir.
Merkezi İstanbul'dadır.

MADDE 2.
Derneğin kuruluş amacı diyabetli çocuk ve gençlerin tıbbi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, eğitilmesinde ve mümkün olan en sağlıklı yaşamın sağlanmasında yardımcı olmak, çocuk diyabeti konusunda yapılacak araştırmalara destek vermek toplumu diyabet konusunda bilinçlendirmek, ülke genelinde ve diyabetik çocuklara hizmet veren öncelikle Tıp Fakülteleri, çocuk birimlerinin ilgi bölümleri başta olmak üzere kuruluşlarìn hizmet olanaklarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu genel amacı gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:
1. Çocuk diyabeti konusunda bilimsel toplantılar ve kurslar düzenlemek,
2. Çocuk diyabeti konusunda hekimlerin, hekim dışı sağlık görevlilerinin, ailelerin ve hasta çocukların ve halkın bilgi eksikliklerini gidermek,
3. Çocuk diyabeti konusunda çalışan ve çalışacak sağlık görevlilerine bilgi ve becerilerini arttırmalarì için kısa ve uzun süreli yol gideri burs, vb. gibi parasal destek sağlamak,
4. Ülke genelinde Tıp Fakültelerinin Çocuk Klinikleri öncelikli olmak üzere, sağlık kurumlarının diyabetik hastalara yönelik hizmet olanaklarını her yönüyle geliştirmek, yardım sağlamak,
5. Çocuk diyabeti konusunda bir bilgi arşivi ve kitaplık düzenlemek,
6. Çocuk diyabeti ile ilgili araştırmaları desteklemek, hastalığın önlenmesi, tedavisi ve takibi konularında yeniliklerin ülkemizde yerleşmesini sağlamak,
7. Çocuk diyabeti konusunda süreli ve süresiz çeşitli düzeyde yayınlar yapmak,
8. Diyabetli çocuklara toplu geziler, kamplar gibi sosyal ve aynı zamanda eğitici faaliyetler düzenlemek,
9. Diyabetli çocukların ve ailelerinin birbirlerini tanıması ve dayanışma grupları oluşturmasına yardımcı olmak,
10. Olanakları sınırlı ve başarılı diyabetik gençlerin eğitimi için burs vermek,
11. Sosyal güvencesi olmayan dar gelirli ailelerin diyabetik çocuklarının tedavi, takip ve eğitim giderlerine olanaklar ölçüsünde katkıda bulunmak,
12. Diyabetik çocuğun takip ve tedavisinde sürekli kullanılan insülin, enjektör, glikometre ve stik vb. hastalara yönelik ilaç ve ekipmanının en düşük bedelle hastalara ulaşmasına yardımcı olmak.
13. Çocuk Diyabeti konusunda yurt içinde yapılan ve seçilecek bilimsel çalışmalara ödüller vererek bu yönde çalışmaları motive etmek.
14. Yazılı ve sözlü basın yayın organlarını çocuk diyabeti konusunda halkı eğitmeye yönlendirmek ve başarılı olan özel ve tüzel kuruluşları seçerek diyabetik çocuk dostu ilan etmek.
15. Tüm bu faaliyetler için bilimsel ve sosyal amaçlı resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

16. Çocuk ve adolesan diyabeti tanısı ve/veya endokrin hastalıkların tanısı ve izlemi için önemli madde, kit ve alet alımlarına destek vermek.

MADDE 3.

Derneğin kurucu üyelerinin adı soyadı, meslekleri, uyruğu ve adresleri aşağıda sunulmuştur.

Ad Soyadı Meslek Uyruğu

Remide Olcay NEYZİ Öğ. Üyesi TC


Hülya GÜNÖZ Öğ. Üyesi TC

Hatice Nurçin SAKA Öğ. Üyesi TC

Fatma Feyza Öğ. Üyesi TC

Firdevs BAŞ Doktor TC

Aleksandros KAPUDAĞ İşadamı TC

Derya TOPARLAK Uzm. Psikolog TC

MADDE 4.
Derneğin asil ve onur üyelikleri vardır.
Asil Üyelik: Dernekler kanunumuzda yazılı nitelikleri haiz olmak ve dernekçe belirlenen üye aidatını ödemeyi taahhüt etmek koşuluyla pediatrik endokrinologlar, çocuk diyabeti ile ilgili hekimler, hemşireler, psikologlar, diyetisyenler, sosyologlar, diyabetli çocukların aileleri ve yakınları ile diyabetli çocuklara yardım etmek isteyen kişi ve kuruluşlar derneğe üye olabilir. Üyelik için dernek yönetim kurulunun onayı ve dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesinin doldurulup imzalanması gerekir. Yönetim kurulu üyelik için başvuranlara en geç otuz gün içerisinde olumlu ya da olumsuz bir cevap vermek zorundadır.

Onur Üyelik: Yurt içinde ve dışında derneğe özgün katkıda bulunanlara veya derneğin amaçları doğrultusunda çok önemli hizmetlerde bulunanlara yönetim kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir. Bu üyeler aidat ödemezler, onur üyelerinin oy hakkı yoktur.

Madde 5. ÜYELİK AİDATI
Üyeliğe kabul edilen kişilerin yıllık aidatı 10 000 000 TL olup Genel kurul
onayı ile değiştirilebilir.

Madde 6. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, yıllık aidatını yazılı iki kez uyarılmasına rağmen ödemeyen üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

MADDE 7. ÜYELİKTEN ÇIKMA
Üyelikten çıkma isteğini yazılı bildirenler, o tarihten itibaren üyelikten çıkmış sayılırlar. Ölüm üyeliğin doğal düşme sebebidir. Üyelikten çıkanlar veya çıkarılanlar dernek malları üzerinde hiç bir hak iddia edemezler.

MADDE 8. ÜYELERİN HAKLARI
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

MADDE 9. DERNEK ORGANLARI VE YÖNETİMİ
Dernek organları
a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme kurulu
d. Merkez Koordinasyon Kurulu

MADDE 10. GENEL KURUL
Genel kurul aidatlarını ödemiş asil üyelerden oluşan en yetkili kuruldur. Olağan toplantısını iki yılda bir Ocak ayı içinde dernek tüzüğünde belirtilen esasa uygun olarak yapar. Genel kurulun olağanüstü toplantısı, yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır. Olağan toplantı usulü uygulanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Şube yönetim kurulu tarafìndan belirlenen iki temsilci merkez genel kuruluna katılır ve şubeyi temsil eder.

MADDE 11. GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ

A - ÇAĞRI:
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
Çağrıda, çoğunluk toplanamazsa arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmamak üzere ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. ikinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci paragrafta belirtilen esaslara göre çağrılır ve ikinci paragraftaki esaslara göre de mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

B - TOPLANTI YETER SAYISI:

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılacak üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. ilk toplantıda yeterli sayı sağlanmaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

C - TOPLANTI YAPILIŞ USULÜ:

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve yerel mülki amirine bildirilen gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlar sırasına imza ederek girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilerek toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının geri bırakılmasını gerektirmez. Açılışı takiben toplantıyı idare etmek üzere hazır bulunan üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, iki yazman üye seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün belgeler ve tutanaklar yönetim kuruluna verilir.
Genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının onayladığı konular karar olarak kabul edilir.

D - TOPLANTI GÜNDEMİ:

Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular ek olarak gündeme alınır.

E - TOPLANTI YERİ:
Merkez genel kurulunun toplantısı dernek merkezinin bulunduğu adreste yapılır.

F - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

1. Derneğin yönetim ve denetleme kurullarını seçmek
2. Dernek kurullarını denetlemek çalışmalarını, bütçelerini, kadrolarını değerlendirmek, aynen ya da değiştirerek kabul etmek, aklamak, ya da haklarında yasal kovuşturma açılması yolunda karar almak
3. Derneğin maddi yatırımları, harcamaları ve kazanç sağlamak amacı ile girişimleri konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.
4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek.
5. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
6. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
7. Tüzük değişiklik önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.
8. Dernek şubelerinin açılmasına onay vermek ve Merkez Yönetim Kurulu’nu şube kurucularına yetki vermek üzere görevlendirmek.

MADDE 12. YÖNETİM KURULU VE TEŞKİLİ
Derneğin yürütme organı olan yönetim kurulu, kayıtlı üyeler arasından seçilen ve en az 2'si çocuk diyabeti ve adolesan ile uğraşan pediatri uzmanı olacak şekilde 5 asil ve seçilmiş 5 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilen üyelerden oluşturulur. Yönetim kurulu kendi aralarında derneğin başkanını, başkan yardımcısını, dernek genel sekreterini ve saymanını seçer.
Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde sıradaki yedek üye göreve çağrılır.

MADDE 13. YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
1. Dernek tüzüğü uyarınca, derneğin amacı doğrultusunda en etkin şekilde çalışmasını sağlar.
2. Gerektiğinde bilimsel komisyonlar, sosyal komisyonlar ve danışma kurulu oluşturur.
3. Derneği başkan temsil eder, ancak gerektiğinde yönetim kurulu üyelerine temsil yetkisi verilebilir.
4. Sorumlu yönetim kurulu derneğin başarılı çalışmalarını sağlamak için gerektiğinde kalıcı ya da geçici personel çalıştırabilir; her türlü taşınır taşınmaz mal satın alma, satma ve çeşitli ödemelerde bulunma yetkisine sahiptir.
5. Yönetim kurulu genel kurula karşı sorumludur. Genel kurula kadar derneğin tüzük amaçları doğrultusunda ve en etkin bir şekilde çalışmasını denetleme kurulu gözetir. Yönetim kurulunun yetersizliğini saptaması halinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
6. Ana tüzükte lüzumlu gördüğü değişiklikleri hazırlar ve genel kurula sunar.
7. Genel kurul onayı ile şube kurucularına yetki verir.

MADDE 14. YÖNETİM KURUL TOPLANTISI
1. Yönetim kurulu yılda en az iki defa kararlaştırılan günlerde toplanır. Başkanın çağrısı ya da üç üyenin yazılı başvurusu ile olağanüstü toplanabilir.
2. Toplantı en az üç kişi ile gerçekleşebilir, kararlar salt çoğunlukla alınır, eşitlik halinde başkanın oyu ağırlıklıdır. Toplantıya mazeretsiz üç kez katılmayan üyenin görevine yönetim kurulunun kararıyla son verilir.

MADDE 15. BAŞKAN YARDIMCISI
Başkanın seyahat veya sağlık nedenleri ile görevde bulunmadığı hallerde veya ayrılması sonucu yeni başkan seçilinceye kadar onun görevini üstlenir, yürütür.

MADDE 16. GENEL SEKRETER
Tüzük ve yönetim kurulu kararlarının tutulmasını sağlar ve derneğin her türlü yazışmasını yürütür.

MADDA 17. SAYMAN
Üyelik ödeneklerinin zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar. Ödeme yapmayan üyeleri saptayarak genel sekretere gereğinin yapılması için bilgi verir. Derneğin her türlü gelirini kayda alır. Yönetim kurul kararları uyarınca harcamalar yapar. Gelir - gideri usulüne uygun olarak izler, gerekli defterleri tutar.

MADDE 18. DENETLEME KURULU
1. Üyeler arasından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.
2. Genel kurula kadar dernek yönetiminden sorumlu yönetim kurulunu denetler. 6 ayda bir kez yönetim kurulunun çalışmalarını ve hesaplarını kontrol ederek, yönetimin tüzük amaçları doğrultusunda etkin bir şekilde çalışmasını gözetir. incelemelerini rapor halinde yönetim kuruluna bildirir.

MADDE 19. MERKEZ KOORDİNASYON KURULUNUN TEŞKİLİ:
Merkez Koordinasyon Kurulunun Teşkili : Merkez Koordinasyon Kurulu Merkez Yönetim Kurul üyeleri ile mevcut şubelerin başkanları (bulunmadığında başkan yardımcısı) ve genel sekreterlerinden oluşur.

MADDE 20. MERKEZ KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREVLERİ:
1. Şubelerin bilimsel toplantılarının koordinasyonunu sağlar.
2. Çocuk ve adolesan çağı diyabeti konusunda ülke ihtiyaçlarına daha iyi hizmet vermek amacıyla, çocuk ve adolesan çağı diyabeti görüş ve önerileri belirler, ilgililere iletilmek üzere yönetim kuruluna sunar.
3. Merkez Koordinasyon Kurulu her yıl en az bir kez olmak veya ihtiyaç olduğunda merkez ilde toplanır.

MADDE 21. TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirebilir.
Görüşmelere başlanılması için genel kurul toplantısının yapılabildiğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün oyudur.

MADDE 22. DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Derneğin iç denetimi, dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak dernek tüzüğünde "dernek tüzüğüne göre" hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeteri açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

MADDE 23. ŞUBELERİN AÇILMASI, ORGANLARI VE TABİ OLACAĞI HÜKÜMLER:
Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek sureti ile Türkiye genelinde şubeler açılabilir. Merkez Yönetim Kurulu’nca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yer en büyük mülkiye amirine yazılı olarak bildirilir.
Bu yazıya, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek, ikametgahı ve uyruğu ile yetki belgeleri eklenir. Şube kurucusu olabilmek için kişinin şubenin açılacağı yerde en az 6 ay ikamet etmiş olması gereklidir.
Şube organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu veya Denetçiden ibarettir.
Yönetim Kurulu için iki yıl süre ile beş asil, beş yedek üye, bir denetçi bir yedek denetçi şube genel kurulunca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulunca iki yıl süre ile seçilen üyeler kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda bir başkan, bir başkan yardımcısı bir genel sekreter, bir sayman ve merkez kuruluna şube adına katılacak iki temsilciyi seçerler. Şube organlarının görev ve yetkileri merkez yönetim kurulunun madde 13'de 6 ve 7. fıkralarında belirtilenler dışında, merkez organların görev ve yetkileri gibidir. Dernek şubeleri hakkında da dernek kanun hükümleri uygulanır. Ancak; 1. şube genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazeteyle yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir. 2. şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurul toplantısında en az on beş gün önce bitirmelidirler.
Bilimsel kongrelerden masraflar çıktıktan sonra kalan gelirin % 10'u merkeze gönderir. Geri kalan gelirin % 90'ını ise kongreyi organize eden şube gerekli faaliyetler için harcar.
Her şube, kongre dışında yıllık gelirinin % 10'unu izleyen yılın ilk bir ayı içinde merkeze aktarır.

MADDE 24. MALİ HÜKÜMLER
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
- Üye ödentileri
- Dernekçe düzenlenen kongre, kurs, eğlence, temsil, konser, yayınlar ve buna benzer çalışmalardan sağlanan gelirler
- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağışlar ve yardımlar
- Şubelerden aktarılan gelirler

MADDE 25.
Derneğin paraları ulusal bankalardan birine yatırılır. Bankadan para başkan ya da genel sekreterin imzası ile birlikte saymanın imzasından oluşan ortak iki imza ile çekilebilir. Yönetim kurulunun saptayacağì miktarda para saymanın kasasında durur.

MADDE 26. DERNEĞİN FESHİ VE MALLARIN TASFİYESİ
Derneğin feshi için genel kurulda 1. toplantının açılmasında 2/3 çoğunluk aranır. ikinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz. Her iki halde de feshe karar verebilmek için toplantıya katılan 2/3'ünün fesih istemi yönünden oy kullanılması gerekir.

MADDE 27.
Dernek feshedildiği halde dernek merkezlerinin bütün parası ve mal varlığı merkezin İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme Gelişme ve Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı'na, şubelerin ise mal varlıklarının bulundukları ildeki Tıp Fakülteleri Çocuk Kliniklerinin Diyabetle ilgili Bilim Dalına gelir olarak devredilir.

MADDE 28. DERNEK DEFTERLERİ
- Üye kayıt defteri
- Gelen - giden evrak defteri
- Demirbaş defteri
- Gelir - gider defteri
- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
- Yönetim kurulu karar defteri
- Alındı belgesi kayıt defteri

MADDE. 29.
Derneğin kamu yararına çalışan bir kurum olmasına özen gösterilerek, bu şartlara uyan resmi düzenlemeye geçirilebilmesi için gereken gayret sarf edilecektir. Derneğin yıl içinde elde ettiği gelirin % 80'i dernek amaçlarına harcanacaktır. Dernekçe kurulacak eğitim ve sağlık tesislerinin kapasitesinin en az % 10'u maddi olanağı olmayanlara tahsis edilecektir.

MADDE. 30.
Dernek Merkez ve Şubelerinin Yönetim Kurulları, Genel kurullarından yetki almak şartı ile menkul ve gayri menkul /ler (diyabetik çocuk ve adolesanlara hizmet vermek üzere Dernek merkezi, çok amaçlı rehabilitasyon ünitesi, kamp yeri vb) alabilirler.Dernek tüzel kişiliğine geçirilen gayrı menkul/ler dernek uhdesinde kalırlar. Gayri menkul/ler Yönetim Kurulu kararı ile kiralanabilir. Üçüncü şahıslara Genel Kurul kararı olmadıkça satılamazlar.